Formularz zgłoszenia serwisowego | Service contact form
Prolab Sp. z o.o. niniejszym informuje, że wszystkie otrzymane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania związane z Formularzem zgłoszenia serwisowego. Dane osobowe przetwarzane przez Prolab Sp. z o.o. będą chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz środkami bezpieczeństwa. Te dane nie będą ujawniane osobom trzecim ani wykorzystywane do celów innych niż określony cel. Osoby, których dane będą przetwarzane przez Prolab Sp. z o.o. w związku z Formularzem zgłoszenia serwisowego, mają prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usuwania oraz sprzeciwiania się przetwarzaniu danych w określonych przypadkach, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Prolab Sp. z o.o. hereby informs that all received personal data will be processed solely for the purpose of responding to inquiries related to Service contact form. Personal data processed by Prolab Sp. z o.o. will be protected in accordance with applicable data protection regulations and security measures. This data will not be disclosed to third parties or used for any purpose other than the defined objective. Individuals whose data will be processed by Prolab Sp. z o.o. in connection related to Service contact form have the right to access their data, correct it, delete it, and object to the processing of data in specific cases, in accordance with applicable data protection regulations.

Informacja | Information

Chcielibyśmy poinformować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, że nasza strona internetowa jest dedykowana wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych, związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi. Zapoznając się z informacjami prezentowanymi na stronie, potwierdzasz, że jesteś profesjonalistą związanym z branżą medyczną.


We would like to inform you, in accordance with applicable legal regulations, that our website is intended exclusively for professional users associated with the field of medicine or the trade of medical products. By reviewing the information presented on the website, you confirm that you are a professional affiliated with the medical industry

This will close in 0 seconds